107 projektów do realizacji na rok 2020

Historia

Dąbrowa Górnicza to miasto ludzi aktywnych. Zaangażowanie mieszkańców, wynikające z chęci ciągłego rozwoju społeczności lokalnej, przejawia się nie tylko w działaniach silnych organizacji pozarządowych, udziale mieszkańców w konsultacjach społecznych, ale przede wszystkim podejmowaniu dialogu w ramach w Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W dotychczasowych pięciu edycjach DBP złożonych zostało 1238 projektów. 321 z nich za kwotę przekraczającą 37 milionów złotych zostało przez Państwa wybranych do realizacji. Budżet partycypacyjny jest demokratycznym procesem dyskusji i podejmowania decyzji o części budżetu miasta. Przy współudziale i dzięki zaangażowaniu mieszkańców zmieniamy oblicze Dąbrowy Górniczej. Zapraszając do udziału w kolejnej już edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego zachęcamy do zapoznania się z procesem wypracowania modelu, który stawia na dialog, otwartość i zaangażowanie.

Prace nad Dąbrowskim Budżetem Partycypacyjnym zainicjowane zostały w 2012 r. przez grupę ds. wypracowania mechanizmu Budżetu Obywatelskiego dla Dąbrowy Górniczej. W grupie pracowali przedstawiciele Prezydenta Miasta, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wypracowany przez grupę model został poddany konsultacjom społecznym. 30 stycznia 2013 roku Rada Miejska przyjęła Uchwałę nr XXIII/457/13 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok.

To jedna z pierwszych procedur tego typu w kraju i pierwsza w woj. śląskim. Partycypacyjny sposób przygotowania i wypracowane zasady pozwalają nazwać go budżetem partycypacyjnym.

W ramach czterech pierwszych edycji złożonych zostało 946 projektów, z czego 244 zostały wybrane do realizacji, a ich łączna wartość przekracza 29 mln zł. Pierwsza edycja DBP to 27 dzielnic, 5 mln złotych i 250 złożonych projektów. Trzy kolejne edycje to 8 mln złotych i zwiększenie liczby dzielnic do 35. W czwartej edycji z 213 zgłoszonych projektów pod głosowanie trafiło 122. Ponad 23 tys. mieszkańców wybrało do realizacji najważniejsze dla mieszkańców projekty. To dzięki przeprowadzanym ewaluacją w trakcie tych czterech lat wniosek mieszkańców zmieniana została m.in. liczba dzielnic, zasady zgłaszania projektów oraz głosowania.

W roku 2016 nadszedł czas na ostatnią IV edycję w tej formule. Właśnie w tym jubileuszowym roku, 100 lecie nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej, wykonaliśmy kolejny krok ku doskonaleniu Dąbrowskiej procedury i przy Państwa udziale oraz na bazie doświadczeń z ostatnich lat przygotowaliśmy zupełnie nowy model DBP 2.0. We wrześniu 2016 roku powstał zespół, który miał za zadanie wypracować nowy model DBP. Po wielu burzliwych dyskusjach i niemal półrocznej pracy, udało nam się.

W 2017 roku Dąbrowski Budżet Partycypacyjny już po raz piąty ale tym razem w formule DBP 2.0 opartej na dialogu pozwolił mieszkańcom Dąbrowy Górniczej drogą warsztatową wypracować realizowane projekty w ich dzielnicach. W V edycji mieszańcy wybrali 77 projektów do realizacji i tylko jedna dzielnica, Błędów zdecydowała się ustalić priorytetowe zadania drogą głosowania. Szacunkowy koszt projektów V edycji to ok. 8 milionów złotych. Warto dodać, iż spotkania odbywały się przy wsparciu ośmiu Animatorów Dzielnicowych odpowiedzialnych za właściwe przygotowanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami.

W 2018 roku, już po raz drugi Dąbrowski Budżet Partycypacyjny oparty był o innowacyjną procedurę, której głównym filarem jest dialog o lokalnych deficytach i potrzebach dzielnicy oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Tak jak w roku 2017 proces rozpoczął się od diagnozy każdej z dzielnic przeprowadzonej przez animatorów składającej się ze spotkań oraz sondaży - badań ankietowych, po których mieszkańcy złożyli aż 414 pomysłów. Najważniejszym etapem procesu było wypracowanie w drodze warsztatów listy projektów stworzonej na bazie wstępnie zweryfikowanych pomysłów. 121 projektów zostało przekazanych do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego celem dogłębnej weryfikacji. We wszystkich 34 dąbrowskich dzielnicach, w czasie spotkań wypracowano listę 96 priorytetowych projektów, których koszty realizacji są zgodne z kwotami przeznaczonymi dla dzielnic. Tylko w Strzemieszycach Małych mieszkańcy podjęli decyzję o głosowaniu. Efektem końcowym VI edycji DBP są 94 wypracowane projekty o szacunkowej wartości 8 mln złotych, które w 2019 roku mają zostać zrealizowane w dzielnicach.

Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany w procesie, tym razem wymuszone nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która zobowiązała miasta będące miastami na prawach powiatu do obligatoryjnego wdrożenie budżetu obywatelskiego.

W roku 2019 będziemy realizowali dwie procedury. Zupełnie nową, ogólnomiejską oraz po raz siódmy osiedlową, dobrze już znaną.

Procedura Ogólnomiejska określona Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza, która podlega właśnie konsultacjom. Projekt został przygotowany na podstawie wniosków z warsztatów z mieszkańcami, którzy wspólnie z pracownikami urzędu miejskiego starali się znaleźć rozwiązania dla interpretacji wprowadzonych w ubiegłym roku przez Parlament przepisów ustawowych. Dodajmy przepisów, które od początku w gronie ekspertów spotkały się z krytyką i nieskuteczną próbą ich nowelizacji. Główny problem jaki stał przed uczestnikami warsztatów oraz samorządowcami, to próba pogodzenia ustawowych przepisów z 6 letnimi rozwiązaniami wypracowanymi w Dąbrowie Górniczej.

W rezultacie, tych wniosków Prezydent Miasta planuje w budżecie miasta na rok 2020 przeznaczyć 10 mln zł, które mają zabezpieczyć realizację projektów wypracowanych i wybranych przez mieszkańców w tym roku w ramach dwóch procesów:

Budżet Obywatelski – Ogólnomiejski

  • Procedura w ramach, której mieszkańcy będą mogli zgłosić projekty o charakterze ogólnomiejskim, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle oraz spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.
  • Pula środków przeznaczonych na realizacje projektu, projektów: 3 600 000,00 zł
  • Projekty po weryfikacji przez Urząd Miejski są wybierane w głosowaniu Ogólnomiejskim
  • Regulamin: Projekt Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza
  • Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie gminnym

Dąbrowski Budżet Partycypcyjny – osiedlowy

  • Procedura w ramach, której mieszkańcy będą mogli wypracować tzw. pakiety rewitalizacyjne zawierające projekty o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danego osiedla
  • Pula środków przeznaczonych na realizacje projektu, projektów w 35 osiedlach to: 6 400 000,00 zł.
  • Projekty są wypracowywane w czasie Forów Mieszkańców organizowanych w 35 osiedlach metodą warsztatową.
  • Regulamin: Zarządzenie Nr 177.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 27.02.2019 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. „Partycypacyjne wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych w osiedlach na rok 2020”.
  • Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza
Ładowanie...