Model 2.2

DIAGNOZA OSIEDLA – NABÓR POMYSŁÓW

Czewiec - od 12 do 28 czerwca każdy mieszkaniec osiedla może złożyć pomysł na projekt, mieszczący się w kwocie określonej dla osiedla*.

Pomysły składa się:
•    elektronicznie poprzez formularz na stronie twojadabrowa.pl,
•    listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją na kopercie „Konsultacje społeczne – Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2025”,
•    osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Klienta, ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Centrum Aktywności Obywatelskiej – Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej.
 

SPOTKANIA/DYŻURY KONSULTACYJNE Z PRACOWNIKAMI WOP

Lipiec – Po zakończonym naborze pomysłów, będą one podlegały wstępnej weryfikacji formalnej przeprowadzanej przez pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej; w tym czasie autorzy pomysłów mogą być proszeni m.in. o dostarczenie niezbędnych zgód, doprecyzowanie lub ewentualne zmiany w pomyśle.

 

 

WERYFIKACJA POMYSŁÓW/PRZEKSZTAŁCANIE POMYSŁÓW W PROJEKTY

Sierpień – w tym czasie zgłoszone pomysły, które przeszły pomyślnie wstępną weryfikację, kierowane będą do wydziałów merytorycznych, celem przekształcenia w projekty, które zaprezentowane zostaną podczas jesiennych Forów Mieszkańców. Będzie to skosztorysowana i zweryfikowana propozycja projektów.
 

FORA MIESZKAŃCÓW – WYPRACOWANIE PAKIETÓW PRIORYTETOWYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W OSIEDLACH

 

Wrzesień-Grudzień – w każdym osiedlu rozpoczynają się spotkania, prowadzone przez pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Poświęcone są one omawianiu pomysłów na projekty złożonych przez mieszkańców. Podczas warsztatu z mieszkańcami przedstawiona zostanie, do dyskusji, lista proponowanych do realizacji projektów. Drogą dialogu mieszkańcy ustalą, które z nich zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

W zależności od specyfiki osiedla oraz złożoności problemów przewidziane są 2 lub 3 spotkania w każdym osiedlu.

Jeśli w danym osiedlu, w wyniku weryfikacji, żaden projekt nie okaże się możliwy do realizacji albo możliwe do realizacji projekty łącznie nie przekroczą kwoty przewidzianej dla osiedla, mieszkańcy będą pracować nad kolejnymi projektami.

Dopuszczalne jest również przeniesienie środków przewidzianych dla osiedla na poczet projektu w ramach Dzielnicy.

 

Listopad/Grudzień – na podstawie wyników prac podczas spotkań z mieszkańcami ustalona zostanie lista zadań do realizacji w kolejnym roku w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.
*Szacunkowe kwoty dla poszczególnych osiedli wynikają z podziału przeznaczonych z budżetu gminy środków w wysokości 7 mln zł. Podział ten odbywa się w następujący sposób: 30 tys. to tzw. podstawowa, wyjściowa kwota przewidziana dla osiedla (50 tys. dla 5 najmniejszych osiedli: Kuźniczka Nowa, Łazy Błędowskie, Marianki, Ratanice i Rudy) + kwota wynikająca z liczby osób zameldowanych w osiedlu (54,80 zł na osobę).

  • Zarządzenie nr 70.2024 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 03.06.2024 r.

 

Ładowanie...